gs divisions

Grama Niladharies’ Location and Grama Niladhary’s Names

No

GN Division No

 

GN Division Name

Name of Grama Niladhary

Telephone

01

J/40

IMG 20190522 085720

Karainagar West

S.Sriramanan

0770344060

02

J/41

20190522 095409

Karainagar North West

T.Niranjana

0774937232

03

J/42

IMG 20190522 085517

Karainagar East

R.Rasathurai

0772179752

04

J/43

IMG 20190522 085517

Karainagar South East 

R.Rasathurai(Acting)

0772179752

05

J/44

20190522 085249

Karainagar South

S.Mayuran

0779975955

06

J/45

IMG 20190522 090234 2

Karainagar South West

J.Thavamalar

0770858200

07

J/46

IMG 20190522 085129 

Karainagar North

M.Thevamanokary

0778658823

08

J/47

IMG 20190522 085537

Karainagar North East

S.Thirumagal

0779563476

09

J/48

IMG 20190522 090004

Karainagr Centre

V.Vadivalakaijan

0779037484 

Scroll To Top