No Organizations                               Address                       

Telephone  No

01 Pradeshiya Sabha Valanthalai, karainagar 021 225 1735 / 021 321 6447                                                                                                        
02 Agarian Service Center Valanthalai, karainagar 021 221 1728
03 Post Office Karainagar 021 221 1750                                                                                                                                     
04 Velanai Education Zone Velanai 021 321 2374                                                                                                                                           
05 Veternery Office Karainagar 021 221 1990                                                                                                                                    
06 Medical Officer Of Health Office Karainagar  
07 Bank Of Ceylon Karainagar 021 221 1707                                                                                                                                             
08 National Servings Bank Karainagar 021 221 1767                                                                                                                                            
09 Palmyrah Development Board Karainagar 021 222 3309
10 Srilanka Transport Board Karainagar

021 225 1735 / 021 320 7593

11 Vacational Training Authority Karainagar 021 221 1793                                                                                                                                        
12 Divisional Hospital Karainagar Karainagar 021 221 1745 / 021 321 6573

 

Scroll To Top